Vía Phu Thê (30 Vía)

50.000

– Quy cách: 30 vía/hộp
– Hướng dẫn sử dụng:
. Qua ngã ba thả tối thiểu từ 1 vía trở nên
. Qua ngã tư thả tối thiểu từ 2 vía trở nên
. Qua Đình chùa thả tối thiểu từ 3 vía trở nên
. Qua cầu thả tối thiểu từ 5 vía trở nên

Danh mục: